1-پرداخت با درگاه بانک رفاه

2-پرداخت با درگاه بانک ملت

3-درصورت خطا در هرکدام از درگاه های بانک میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید.

031-32237893_031-32203817_031-32222367_031-32222372