1- ارسـال داخل اسـتان اصـفهان رایگان و با پیک صـورت میگیرد.

2-ارسـال بیرون از اصـفهان شامل هزینه باربری میشود که آن به عهده مشتری میباشد. ارسـال با باربری صـورت میگیرد.